Новини

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция преведе над 79 милиона лева (79 011 934 лв.) по схеми и мерки от ПРСР 2014-2020 през месец март 2017 г.      27 833 земеделски стопани получиха близо 70 млн. лева по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020 в средата на миналия месец.  Изплатената субсидия:Подмярка 13.1 (НР1 – „Компенсационни плащания в планински райони“) е в размер на 52 584 266 млн. лева. Подмярка 13.2 (НР2 – „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“) - 16 705 751 млн. лева. Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“- почти…
Петък, 31 Март 2017 16:14

Спад в пазара на пестициди

За година е регистрирано намаление между 8 и 12 процента в световен мащаб. Световният пазар на пестициди възлиза на 80 млрд. долараВ проучването са участвали земеделци, отглеждащи 10 от основните култури в 22 държави по целия свят.  От събраните данни става ясно, че е регистриран спад между 8 и 12 процента, като това е в сравнение с година по-рано и в зависимост на отделните сегменти - хербициди, фунгициди, пестициди или инсектициди.  Анализаторите на Kynetec провеждат всяка година подобно изследване на различните сегменти от препаратите за растителна защита, производители и страни.
Близо 20 млн. лева са изплатени за хуманно отношение към птиците    Още близо 3 милиона лева за изпълнени ангажименти за хуманно отношение към птиците бяха изплатени в последната седмица на месец март от Фонд „Земеделие“.Така до момента по схемата са изплатени близо 20 милиона лева по 200 договора.Финансово се подпомагат птицевъди, които доброволно поемат ангажимент да прилагат мерки за хуманно отношение към отглежданите в стопанствата им птици. Държавната помощ покрива направени разходи или пропуснати доходи, свързани с ангажиментите за хуманно отношение към птиците, поети за най-малко 5 години. ДФ „Земеделие“ продължава да сключва договори по подадени в срок заявления. Средствата…
Държавен фонд „Земеделие“ утвърди ресурс от 20 000 лева е утвърденият финансов ресурс  за 2017 г. по схемата за Държавна помощ за компенсиране на материалните щети по загиналите селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и семейства. Помощта се предоставя за загинали животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства в резултат на природни бедствия. На подпомагане подлежат земеделски стопани, включени в Регистъра на издадените констативни протоколи на земеделски стопани с унищожени от природни бедствия селскостопански животни и пчелни кошери и пчелни семейства през 2016 г.  Миналогодишният ресурс по схемата бе в размер на 100 000 лв. Подпомагане получиха стопани, които през 2015 г.…
Приемът продължава до 7 април 2017 г.    Днес стартира приемът на заявления по мярка Е „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“ от Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 г.    Необходима документация за кандидатстване по НПП   Заявленията се подават в Централно управление (ЦУ) на фонда до 7 април 2017 г. През настоящия  прием може да се кандидатства в две направления. Определеният бюджет за всяка от двете дейности от мярка Е е в размер на 89 785 лева. Първото направление е свързано с проучвания на различните фактори,…
2 653 земеделски стопани бяха субсидирани от Държавен фонд „Земеделие“ на обща стойност от10 978 101 лева на  по Схемата за държавна помощ за отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство. Парите са втори транш на плащанията по схемата и се отпускат след извършена повторна проверка от НАП на представените от кандидатите фактури за закупено гориво. Първата част от помощта от близо 71 млн. лева беше изплатена през декември 2016 година.Държавната помощ се предоставя на земеделски производители в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“ под формата на намаление на акцизната ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство.  Отстъпката…