24 Юли 2019

ДВА НОВИ МАГИСТЪРСКИ КУРСА В АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ

20 Септември 2018 5156

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ  В МАГИСТЪРСКИТЕ КУРСОВЕ     НА АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ  - ПЛОВДИВ

 

                                                      УВАЖАЕМИ КАНДИДАТСТУДЕНТИ,

                                                                                 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 г. АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ ОТКРИВА ДВА НОВИ МАГИСТЪРСКИ КУРСА

„МЕНИДЖМЪНТ НА РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА” и 

„ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕЦИЗНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ“‘                               

       Ръководители на курса „МЕНИДЖМЪНТ НА РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА” са  проф. д-р Тоньо Тонев   и проф. д-р Алекси Алексиев.  Професионалната  квалификация на завършващите  курса е агроном по растителна защита; Формите на обучение са редовно и задочно. Продължителност на курса е 2 семестъра, за двете форми на обучение и е предназначен само за студенти, които са придобили бакалавърска степен „Растителна защита“).

Магистърският курс „Мениджмънт на растителна защита“ е с преобладаващо технологична насоченост, който  има за цел да удовлетвори интереса от допълнителна квалификация  на специалисти с ОКС “Бакалавър” от специалност „Растителна защита“. Завършилите курса ще притежават ОКС „Магистър“, с квалификация Мениджър   в областта растителната защита.

Магистърският курс е базиран върху най-новите тенденции в аграрната икономика, мениджмънта и маркетинга на аграрния бизнес и в частност  в интегрираното управление  на растителната защита.

В курса се изучават   съвременните интензивни и интегрирани системи на земеделие, гарантиращи ефективно и безопасно опазване на земеделските култури от болести, неприятели и плевели, в  максимална хармония с изискванията и възможностите за защита на околната среда.    Основен акцент в агрономическата част от обучението в МК „Мениджмънт на растителна защита“ се пада на практическата подготовка (общо над 120 часа), в полски условия,  чрез задълбочено изучаване на фитосанитарен мониторинг и експертиза, отделно при полски култури, при  зеленчукови култури и при трайни насаждения, по трите основни  растително-защитни дисциплини – фитопатология, ентомология и хербология.

Предлаганите   избираеми дисциплини ще дават възможност за задълбочаване на познанията по правни основи на растителната защита,  предприемачеството в аграрния сектор, формите на здравно и социално осигуряване, застраховане, икономическо и математическо моделиране в аграрния сектор и др.

      Завършвайки този магистърски курс, студентите ще получат по-разширени и задълбочени познания върху планирането и организирането на работния процес в дадена система; ръководството, насочването, контролирането на организацията и цялостното управление на агробизнеса; успешното интегрирано управление на човешките, финансовите, технологичните и природните ресурси в растително-защитната практика.

Преподавателите ще положат усилия за обучение на магистрите в практическите умения за експертна оценка на фитосанитарното състояние на агроценозите и за  вземане на правилни управленски решения за провеждане на РЗ мероприятия. Усилията ни ще бъдат насочени към интегрирането на познатите методи и средства за борба с болестите, неприятелите и плевелите по земеделските култури и изграждането на РЗ стратегии и системи. В процеса на обучение студентите ще придобият  теоретични и практически умения за събиране, обработка и анализ на биологична информация, необходима за ефективна растителна защита, както и използването на информационните системи в мениджмънта на растителната защита.

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ МК „МЕНИДЖМЪНТ НА РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА”

 

ДИСЦИПЛИНА 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

ИЗБИРАЕМА

 

1

ИНТЕГРИРАНА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

   

2

ИКОНОМИКА НА РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА

   

3

ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ В РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА

   

4

МАРКЕТИНГ НА ПРОДУКТИТЕ  ЗА РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА

   

5

ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА

   

6

ФИТОСАНИТАРЕН МОНИТОРИНГ И ЕКСПЕРТИЗА - ФИТОПАТОЛОГИЯ

   

7

ФИТОСАНИТАРЕН МОНИТОРИНГ И ЕКСПЕРТИЗА - ЕНТОМОЛОГИЯ

   

8

ФИТОСАНИТАРЕН МОНИТОРИНГ И ЕКСПЕРТИЗА - ХЕРБОЛОГИЯ

   

9

РАСТИТЕЛНА БАКТЕРИОЛОГИЯ

   

10

КАРАНТИННИ И ПАРАЗИТНИ ПЛЕВЕЛИ

   

11

НЕИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ ПО РАСТЕНИЯТА

   

12

ОПТИМИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА

   

13

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

   

14

ПРАВНИ ОСНОВИ НА РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА

   

15

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В АГРАРНИЯ СЕКТОР

   

16

ОСИГУРЯВАНЕ И ЗАСТРАХОВАНЕ В АГРАРНИЯ СЕКТОР

   

17

ИКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ  НА РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА

   

           

                                                              МАГИСТЪРСКИ КУРС

                   „ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕЦИЗНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ”

Ръководител  на курса „ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕЦИЗНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ” е проф. д-р Тоньо Тонев;

 Професионална квалификация: агроном по прецизно земеделие

Форми на обучение: редовно и задочно; Продължителност на курса 3 семестъра и за двете форми на обучение.  Магистърският курс „Иновативни технологии в прецизното земеделие“ e предназначен само за   специалисти с образователно-квалификационна степен “Бакалавър” от професионалните направления „Агрономство“ и  „Растителна защита“. Завършвайки този магистърски курс  студентите ще разширят  и обогатят своите познания преди всичко в областта на прецизното интензивно конвенционално земеделие, във всички негови аспекти, като  ще получат нови знания и умения в иновациите относно: дигиталните основи на прецизното земеделие,  обработката на почвата; прогнозните системи на земеделие и  интегрираното управление  на растителната защита; мелиоративните технологии за управление на почвеното плодородие; иновативните технологични комплекси от машини  почвообработваща, прибираща  и растително-защитна техника  в прецизното земеделие; информационните и комуникационни технологии  в прецизното земеделие; иновациите в семепроизводството; иновативните технологии  при създаването на нови  форми растения; изучаване на неинфекциозните болести (абиотичен стрес) и контролирането им при условията на прецизното земеделие; изучаване и контролиране  микробиологичните аспекти на почвеното плодородие в условията на прецизно земеделие; изучаване на биологичните системи на земеделие, на интегрираното и биологичното производство като алтернативи; икономика на иновациите и иновационните технологии и тяхната оценка в условията на прецизното земеделие; аграрна политика и международна търговия с растениевъдна продукция. Завършилите МК „Иновативни технологии в прецизното земеделие“  ще придобият  квалификация Агроном - магистър по прецизно земеделие, със специализирани и задълбочени знания  и умения по експертизата и комплексното управление на земеделското производство и внедряване на иновациите в прецизното земеделие. 

Целите ни са, да подготвим  специалисти с изградени умения за: планиране и организиране на работния процес в дадена система - ръководството, насочването, контролирането на организацията и цялостното управление на агробизнеса  в условията  на прецизно земеделие;  придобиване на теоретични и практически умения за събиране, обработка и анализ на биологична информация, необходими за основните  агротехнически практики в условията на прецизно прецизното земеделие (обработки на почвата, минерално торене, сеитба,  растително-защитни практики, жътва); оценка на фитосанитарното състояние на агроценозите и вземане на правилни управленски решения за провеждане на РЗ мероприятия в условията на прецизно земеделие; успешно интегрирано управление на  човешките,  финансовите, технологичните и природните ресурси в условията на прецизно земеделие;  интегриране на познатите методи и средства с иновативни такива, в условията на прецизно земеделие; усъвършенствано приложение на компютърните технологии в условията на прецизно земеделие. В общият хорариум и на този магистърски курс са предвидени общо над 100 часа полски  занятия (упражнения и учебни практики).

 

 

 

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ  В МК „ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕЦИЗНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ”

 

ДИСЦИПЛИНА 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

ИЗБИРАЕМА

1

ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА   

                                         

 

 

2

ПРОГНОЗНИ СИСТЕМИ В ПРЕЦИЗНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ  

                                              

 

 

3

ФИТОСАНИТАРЕН МОНИТОРИНГ И ЕКСПЕРТИЗА 

 

 

4

МЕЛИОРАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЧВЕНОТО ПЛОДОРОДИЕ

 

 

5

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕЦИЗНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

 

 

6

ДИГИТАЛНИ ОСНОВИ НА ПРЕЦИЗНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

 

 

7

МИКРОБИОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ПОЧВЕНОТО ПЛОДОРОДИЕ

                                 

 

 

8

ИКОНОМИКА НА ИНОВАЦИИТЕ И ИНОВАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

                                  

 

 

9

ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА НОВИ ФОРМИ РАСТЕНИЯ

 

 

 

10

НЕИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ И БИОСТИМУЛАТОРИ В ПРЕЦИЗНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

 

 

11

БИОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ НА ЗЕМЕДЕЛИЕ 

 

 

12

ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ КОМПЛЕКСИ МАШИНИ ЗА ПОЧВООБРАБОТКА И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

 

13

ИНОВАЦИИ ПРИ СЕМЕПРОИЗВОДСТВОТО   

                                                                 

 

 

14

ОЦЕНКА НА ИНОВАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРЕЦИЗНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

 

 

15

АГРАРНА ПОЛИТИКА 

                                                                                                              

 

 

16

МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ С РАСТЕНИЕВЪДНА ПРОДУКЦИЯ          

                           

 

 

17

КАРАНТИННИ И ПАРАЗИТНИ ПЛЕВЕЛИ 

 

 

18

ИНОВАЦИИ В  ИНТЕГРИРАНАТА БОРБА С БОЛЕСТИТЕ

                                            

 

 

19

ИНОВАЦИИ В  ИНТЕГРИРАНАТА БОРБА С НЕПРИЯТЕЛИТЕ

                                                      

   

20

ИНОВАЦИИ В  ИНТЕГРИРАНАТА  БОРБА С ПЛЕВЕЛИТЕ    

                                   

   

        Формата  на дипломиране и при двата магистърски курса е чрез  писмен държавен изпит или чрез защита на дипломна работа.

        Лекторите  по всички дисциплини и в двата  магистърски курса  са подбрани между най-изявените и близки до земеделската  практика преподаватели от Аграрния университет - Пловдив.             

       И в двата магистърски курса, в рамките на максимално допустимото от  най-новите промени в Закона за висше образование,  ще бъдат привличани за лектори  и гост-преподаватели, между най-успешните и изявени специалисти  от съответното направление на аграрния бизнес в България, които пожелаят да бъдат наши съмишленици!

       Една част от учебния  процес – практическите занятия и упражнения, освен в опитните полета на Аграрния  университет, ще  бъдат извеждани чрез изнесено  обучение и  в производствените   полета на водещи и иновативни земеделски стопани или в изградените  бази и опитни полета на водещи фирми от аграрния сектор в България. В това отношение,  ръководителят на  магистърските  курсове – проф. д-р Тоньо Тонев и водещи членове на екипите му  ще използват целият си потенциал от професионални контакти и връзки с агробизнеса,  за да направим обучението  в тези два магистърски курса максимално нестандартно,  желано, интересно и полезно за студентите! С пълноценната реализация на тези наши намерения се надяваме, в най-голяма степен да оправдаем слогъна на Аграрния университет – Пловдив -    „ОБРА3РАЗОВАНИЕ, НАУКА, БИЗНЕС “

        При успешен старт, през следващата година тези два курса ще имат шанс, естествено с по голяма продължителност,  да стартират и за кандидати за магистри, завършили бакалавърска степен  от други   професионални направления  и други области на висшето образование (ДПН/ДОВО)

 Подаването на документите  за магистратурите в Аграрния университет ще се извършва в интервала от 17  септември до 5 октомври 2018 г.

Подробна административна информация относно магистратурите може да получите от:

    Центъра за магистри и докторанти към Аграрен университет  тел 032 654278;

    Учебен  отдел на АУ  тел 032 654310  и  032 654250 и  от

    Сайта на Аграрния университет:  www.au-plovdiv.bg

За лични контакти с проф. Т Тонев – тел: 0897 994030:  E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

                                                                          С УВАЖЕНИЕ: проф. д-р Тоньо Тонев

Оценете
(0 гласа)
Последно променена в Четвъртък, 20 Септември 2018 08:24

Amalgerol Essence banner

Филмова къща АСТАНИК

Произвеждаме филми, видео материали и национално телевизионно предаване за селското стопанство.  Специализирани сме в  селскостопанската тематика и разполагаме с  богата база видеоматериали от всички  сектори на растениeвъдството, растителната  защита, семената и селскостопанската  техника, както и от събития у нас и в Европейския съюз, свързани със земеделието.

Контакти

Филмова къща АСТАНИК
+359 (0)2 8719526
+359 (0)88 3363306
+359 (0)88 6792453
София 1797, ж.к. “ Младост ” бл.101, вх. 11, ап. 192

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Сайта AgroInfo.bg използва бисквити.

Ако не промените настройките на браузъра, вие се съгласявате с него.

I understand