03 Август 2020

 

В СЛЕДВАЩИТЕ 30 ГОДИНИ СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО В СВЕТА ТРЯБВА ДА СЕ УВЕЛИЧИ С ОКОЛО 60 %
52% ОТ ПРОДУКТИВНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ СА ВЛОШЕНИ ОТ 1970 ГОДИНА НАСАМ.

До 2050 г. се очаква световното население да достигне 9,7 милиарда, а селскостопанското производство ще трябва да се увеличи с около 60%, според Организацията на храните и земеделието (FAO). Продоволствената сигурност зависи от земеделието, което само по себе си зависи от естествените екосистеми като почва, вода, флора и фауна. Увеличаването на добивите само по себе си не е достатъчно - в името на нашата околна среда трябва да използваме тези екосистеми по устойчив начин.

Почвата е основно предизвикателство. Отглеждането на достатъчно храна зависи от наличието на достатъчно плодородна и здрава почва, но обществото не винаги вижда почвата като ценен ресурс. Може да има погрешно убеждение, че то е свободно достъпно. Това не е така. В основата на проблема стои деградацията на почвата. Светът губи футболни игрища на земеделски земи всяка секунда до опустиняване, урбанизация, неустойчиви практики за управление на почвата и миграция, което оставя земеделските земи изоставени.
Докато производителността в селското стопанство се е увеличила драстично от 1970 г. насам, общата площ на продуктивни земеделски земи се е свила, а 52% от сега са влошени, според Конвенцията на ООН за борба с опустиняването (UNCCD).
Нарастващото търсене на повече и по-качествена храна държи земеделските земи под постоянен натиск да произвеждат повече. Правени са опити за решаване на проблема с деградацията на почвата чрез технологични изследвания и разработки и устойчиви практики за управление на почвата. Например, природозащитните селскостопански практики: минимално нарушаване на почвата, сеитбообращение, покривна култура; заедно с оптималното управление на хранителните вещества, оптимизирането на използването на вода и др. спомага за предотвратяване на ерозия на почвата (чрез покриване на земята и с минимални смущения в почвата), изграждане на органичен въглерод в почвата (чрез оставяне на остатъци на земята, за да се разложи в почвата и минимално нарушаване на почвата), което в крайна сметка спомагат за подобряване здравето и плодородието на почвата, допринасяйки за по-висока производителност на културите и избягване на по-нататъшно преобразуване на екосистемите за производство на култури.
И все пак тези решения, и по-специално практиките за управление на почвата, не се използват напълно в много части на света.

Това е мястото, където земеделските стопани са от изключително значение. Земеделските стопани са управители на почвата и само чрез тях можем да постигнем промяна на парадигмата от „разграждане-изоставяне-миграция“ към „възстановяване-поддържане-защита“.

Но фермерите се нуждаят от причини за промяна, като краткосрочни и дългосрочни стимули, подходящо обучение и благоприятна пазарна среда. Що се отнася до съществуващите практики за устойчиво управление на почвата, фермерите са изправени пред редица бариери, включително липса на познания за методите, недостатъчен капитал за инвестиране в необходимата техника и по-високи производствени разходи. Страхът от риск и загуба на пари и нежеланието да се отдалечим от традицията също могат да играят роля.

Нуждаем се от иновативни идеи, които да помогнат на земеделските производители да приемат ролята си на управители на почвата, например:

Ангажирането им с най-лесните за възприемане практики за начало.
Цената на храната да отразява истинската й цена, която би включвала премия, за да могат земеделските стопани да възстановят разходите за управление на почвата.
Въглеродни кредити за устойчиви практики за управление на почвата.
Зелени облигации за набиране на капитал за фермерите.
Етикетиране на продукти, показващо информация за устойчивост, която не само дава кредит на фермерите, но и помага на клиентите да вземат информирани решения за покупка.
Използвайте блокови вериги за свързване на фермерите с клиентите.
За да се реализират тези идеи, ще са необходими съгласувани усилия от страна на политиците, лицата, вземащи решения в частния сектор и други, включително банки, агенции за застраховане на земеделски стопанства, хранителни компании до агробизнеси и местни държавни агенции. Всички страни трябва да вземат участие, да споделят идеи и най-добри практики и да донесат своя опит в този критичен разговор и оценяване на почвата.

За бъдещите поколения трябва да работим заедно!
Автор: Varun VATS

 

Syngenta отделя 2 милиарда долара за пет години за иновации, специално насочени към постигане на промяна в устойчивостта на селското стопанство.

   Изпълнителният директор Ерик Фивалд ще обясни новата цел за постигане на два технологични пробива на пазара всяка година на срещата на върха за устойчивост в Ню Йорк.
Syngenta ще намали интензивността на въглеродните емисии с 50%, подкрепяйки амбицията на Парижкото споразумение за изменението на климата.
Компанията днес обяви, че през следващите пет години ще бъдат изразходвани 2 милиарда долара, за да помогне на фермерите да се подготвят и да се справят с нарастващите заплахи, породени от изменението на климата.
Инвестицията подкрепя нова цел за устойчивост на Syngenta - предоставянето на поне два технологични пробива на пазара всяка година, за намаляване на приноса на селското стопанство към изменението на климата, задействане на капацитета му за смекчаване и подпомагане на хранителната система да остане в рамките на планетарните граници.
Ерик Фивалд, главен изпълнителен директор на Syngenta, също обяви, че инвестицията в изследвания и разработки за устойчиво земеделие ще бъде съчетана от стремеж за намаляване на въглеродния интензитет на операциите на компанията с най-малко 50% до 2030 г., за да се подкрепят амбициозните цели на Парижкото Споразумение за изменението на климата. Ангажиментът на Syngenta е утвърден и одобрен от инициативата, основана на науката (SBTi).

„Селското стопанство сега е на първо място в глобалните усилия за справяне с изменението на климата“, каза г-н Фирвалд. „Syngenta се ангажира да ускори иновациите си, за да намерим по-добри и винаги по-безопасни решения за справяне с общото предизвикателство за изменението на климата и загубата на биологично разнообразие.“
2 милиарда долара ще бъдат насочени към програми с ясно диференцирани ползи или пробивни технологии, които ще позволят промяна в устойчивостта на селското стопанство, като използване на земята, здраве на почвата и интегрирано управление на вредителите.

Чрез многогодишно сътрудничество с Nature Conservancy, Syngenta разработва стратегии за идентифициране и тестване на нови иновации и технологии, които могат да бъдат от полза за фермерите и да допринесат за положителни екологични резултати. Сътрудничеството се основава на усилията за насърчаване на усилията в посока опазване здравето на почвата, ефективността на ресурсите и опазването на местообитанията в големите селскостопански региони по света.

Сали Джиуел, изпълнителен директор на The Nature Conservancy, заяви: „За да се постигнемащабно опазване, ще са необходими смели действия от страна на частния сектор. Тъй като предприятията все повече признават рисковете от изменението на климата и ползите от устойчивостта, ние приветстваме възможността да допринесем за нашата наука и опит, за да помогнем за трансформирането на бизнес практиките. Инвестицията на Syngenta в иновации е важна стъпка към бъдещето, където хората и природата процъфтяват. "

Синтия Кумис, директор на смекчаването на климата в частния сектор в Института за световни ресурси, един от партньорите на инициативата, базирана на науката, заяви: „Поздравяваме Syngenta за това, че техните цели за намаляване на емисиите са утвърдени от инициативата, базирана на науката. Лидерството от агробизнеса е от жизненоважно значение за борбата срещу изменението на климата и поставяйки тези цели, Syngenta се насочва към растеж, устойчив в бъдеще. "

Целите са част от ангажимента на Syngenta за ускоряване на иновациите, стартиран в началото на тази година за справяне с нарасналите предизвикателства, пред които са изправени земеделските производители поради климатичните промени, ерозията на почвата и загубата на биологично разнообразие. Напредъкът по тези цели ще се отчита ежегодно и независимо ще одитира.

Репортаж от среща на фермери по инициатива на Георги Мантарлиев и създадената от него Академия за фермери в полетата на земеделски производител Иван Събев, който отглежда полски  култури основно  в землището на с. Вързулица, общ. Полски Тръмбеш. Георги Мантарлиев и Иван Събев за  прилагането на биологични продукти и директна сеитба при  рапица, пшеница и царевица. Технология за опазване на почвеното плодородие и постигане на рентабилно производство с минимални разходи и икономия за обработки.

Ако някога сте се съмнявали, че новите идеи идват у нас и се възприемат от българските фермери бавно -  вижте този семинар на открито. Иван Събев  - известният зърнопроизводител от с. Вързулица  - общ. Полски Тръмбеш и Георги  Мантарлиев – инициатора на проекта „Академия за фермери“, поканиха  на полето няколко десетки фермери от цялата страна.  Вече четвърта година фермерът  прави рентабилно земеделие с биологични продукти и с минимални обработки  на почвата,  с грижа за почвеното плодородие! Интересни, завладяващи идеи,  земеделие от бъдещето,  което  видяхме  на живо, приложено на  големи площи  с рапица, пшеница и царевица,   в полетата на Иван Събев – новаторът от Вързулица.

В броя: Овощна градина в с. Кирилово, отглеждана по технология на Байер КропСайанс, Хибриди рапица на Еуралис Семена - репортаж от с. Ковачите, Lexion 670 и Lexion 780 представи на Бата Агро РАПИД КБ, Устойчиво земеделие при Иван Събев от с. Вързулица - Академия за фермери.

Образцовата овощна градина на Валентин Лазаров от с. Кирилово е опазена от болести, неприятели и плевели с продукти на Байер България Дивизия КропСайанс. Интервю с Ивелин Тончев - Мениджър Техническо развитие за технологията на компанията в помощ на овощарите. Валентин Лазаров за опита си с фунгицидите и инсектицидите на Байер КропСайанс в опазването на черешовата си градина. Калипсо® 480 СК, Мовенто ®, Луна® Експирианс.

Страница 1 от 6

Banner

Amalgerol Essence banner

Филмова къща АСТАНИК

Произвеждаме филми, видео материали и национално телевизионно предаване за селското стопанство.  Специализирани сме в  селскостопанската тематика и разполагаме с  богата база видеоматериали от всички  сектори на растениeвъдството, растителната  защита, семената и селскостопанската  техника, както и от събития у нас и в Европейския съюз, свързани със земеделието.

Галерия

Успешното земеделие на България - 19-ти филм,  2019 г.

Успешното земеделие на България - 18

Успешното земеделие на България - 17

Успешното земеделие на България - 16

Успешното земеделие на България - 15

Успешното земеделие на България - 13

Успешното земеделие на България - 12

Земеделие 2015

Успешното земеделие на България - 8

Контакти

Филмова къща АСТАНИК
+359 (0)2 8719526
+359 (0)88 3363306
+359 (0)88 6792453
София 1797, ж.к. “ Младост ” бл.101, вх. 11, ап. 192

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Сайта AgroInfo.bg използва бисквити.

Ако не промените настройките на браузъра, вие се съгласявате с него.

I understand